همه عمر من سجده کردم به تو

من از حسرت غیر تو خالی ام

هنوزم زمان پرستیدنه

برام هیچ فرقی نداره کی ام


التماس دعا،تو این وقت عزیز